Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 7 Communicatie

7.1 Schoolleiding Roemer Visscher College

Dhr. P. van Poelgeest is directeur  van het Roemer Visscher College. Hij is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de school. Gezamenlijk met de teamleiders is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en om het gebouw.

In schooljaar 2023-2024 zijn op het Roemer Visscher College twee teamleiders actief: De teamleider van de onderbouw is mevr. A. Saghiri. Zij is verantwoordelijk voor het 1e en 2e leerjaar. De teamleider voor de bovenbouw is mevr. N. Aydin. Zij is verantwoordelijk voor het 3e en 4e leerjaar.

De schoolleiding is telefonisch te bereiken via de administratie van de school op telefoonnummer: 070 308 98 81.

7.2 Leerlingenraad

De school heeft een leerlingenraad waarin leerlingen zitten die door hun klasgenoten zijn gekozen. De leerlingenraad bespreekt met de schoolleiding de dagelijkse zaken op school en doet zonodig suggesties om zaken te verbeteren. Een medewerker van school begeleidt onze leerlingenraad.

7.3 Ouders/verzorgers

In het belang van de leerlingen moeten ouders/verzorgers en school samenwerken. Hoe hechter de samenwerking, hoe duidelijker de stimulans voor de leerling is. Het is fijn voor een leerling als de ouders/verzorgers weten hoe hij of zij er voor staat. Het is ook goed voor de school als ouders/verzorgers laten weten hoe ze over onze school denken.

7.3.1 De ouderraad

De school heeft een ouderraad, die de school gevraagd en ongevraagd van advies dient.

7.4 Privacy leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders/verzorgers en leerlingen. Het reglement is te vinden op de website van de school.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we samen met externe deskundigen in het JeS (Jeugd en School, zie H6.3). Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming. De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

7.5 Gebruik beeldmateriaal van leerlingen

Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen voor intern gebruik foto’s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto’s en video’s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor een wervingscampagne, in onze brochures, de schoolgids etc.

Om dit beeldmateriaal te mogen gebruiken (bijvoorbeeld op de website van de school), vragen wij bij de start van het nieuwe schooljaar ouders/verzorgers van leerlingen tot 16 jaar om toestemming. Als een leerling 16 jaar of ouder is, moet hij/zij zelf daarvoor toestemming geven. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen.

Video-opnames opleidingsschool

Onze school maakt deel uit van een netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs, twee lerarenopleidingen Hoger Beroepsonderwijs en twee universiteiten. Dit netwerk stelt zich ten doel om gezamenlijk docenten op te leiden. In het kader van opleidings- en professionaliseringsdoeleinden van deze docenten in opleiding, kunnen op de school video-opnamen worden gemaakt in klassen. Omdat hierbij mogelijk leerlingen in beeld komen, wordt voor het maken van deze video-opnamen door de school aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd. Voor leerlingen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming kunnen geven. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt dat toestemming aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd. Er worden alleen video-opnamen gemaakt van een leerling indien hier toestemming voor is verleend door ouder of leerling.

7.6 Medezeggenschapsraad

Het Roemer Visscher College heeft een actieve medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit afgevaardigden van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van de school. De MR vergadert gemiddeld eenmaal in de zes weken en is, samen met de schoolleiding en het personeel, verantwoordelijk voor de gang van zaken op de school.

7.7 Financiële zaken

7.7.1 Boekenfonds

Het boekenfonds van het Roemer Visscher College loopt via de firma VanDijk.

Ontvangt schoolboeken: Schoolboeken worden door de school besteld en bij de leerlingen in de zomervakantie per post bezorgd op het thuisadres. Belangrijk is dat leerlingen via hun account van VanDijk controleren of hier een correct e-mailadres staat voor de communicatie van de bestelling per post, die mogelijk naar een post locatie wordt gezonden als er niemand thuis is. Het boekenpakket kan dan daar worden opgehaald.

Inleveren schoolboeken: Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een inleverlijst met alle boeken die weer ingeleverd moeten worden. Deze boeken moeten schoon en heel zijn. Beschadigde, vuile of beschreven boeken kunnen in rekening worden gebracht. Als een leerling geen inleverformulier heeft ontvangen kan die worden gedownload via zijn/haar account van VanDijk.

Voor vragen over het boekenfonds kunt u een e-mail sturen naar: [email protected].

7.7.2 Ouder- en overige bijdragen

Ouderbijdrage: Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vragen we een ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt €70,-. Deze bijdrage is vrijwillig. Hieruit betalen wij zaken als:

 • Introductieactiviteit
 • Overige kosten

Alle leerlingen mogen altijd aan alle activiteiten en excursies deelnemen, ook als de bijdrage door ouders niet wordt betaald.

Overige bijdragen

 • Afdeling horeca: Als de leerling onze Horeca opleiding volgt, moet hij/zij verplichte (veiligheids-) kleding dragen. Daarvoor vragen we een bijdrage. De hoogte van deze bijdrage bedraagt €50,-. Deze bijdrage is vrijwillig.
 • Afdeling techniek: Als de leerling onze Techniek opleiding volgt moet hij/zij verplichte (veiligheids-) kleding dragen. Daarvoor vragen we een bijdrage, die ook wordt gebruikt om de leerlingen te voorzien van eigen materiaal. De hoogte van deze bijdrage bedraagt €75,-. Deze bijdrage is vrijwillig.
 • Schoolreis: De hoogte van een dagtocht bedraagt circa €30,-. Deze bijdrage is vrijwillig.
 • Kamp: De hoogte van een schoolkamp bedraagt circa €110,-. Deze bijdrage is vrijwillig.
 • Buitenlandse reis: De hoogte van een buitenlandse reis bedraagt circa €250,-. Deze bijdrage is vrijwillig.

Niet in het bezit van de juiste leermiddelen? Dan zoeken wij altijd naar een oplossing, zodat de leerlingen op een veilige en verantwoorde manier aan alle lessen en activiteiten kunnen deelnemen.

Voor vragen over geldzaken kan een mail gestuurd worden naar: [email protected].

Alle gevraagde bijdragen vanuit de school zijn vrijwillig. Leerlingen worden niet van deelname aan activiteiten uitgesloten, wanneer een bijdrage niet betaald wordt.

7.7.3 Woonachtig in Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk en in het bezit van een Ooievaarspas?

Is de leerling in het bezit van een Ooievaarspas? Dan kan hij/zij met zijn/haar pas meedoen aan veel gezellige, gezonde en leerzame activiteiten (www.ooievaarspas.nl). Kijk op www.leergelddenhaag.nl inzake informatie over aanschaf van schoolspullen, een fiets of computer voor de leerling.

7.7.4 Verzekeringen via school

Het Roemer Visscher College heeft voor alle leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reis- en annuleringsverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering: Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staan van medewerkers en gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk een andere door school aangegeven plaats en omgekeerd. Voor zover nodig is de dekking eveneens van kracht tijdens stagewerkzaamheden en het rechtstreeks gaan van en komen naar de stageplaats.

Verzekerde bedragen ongevallenverzekering:

 • In geval van overlijden: € 12.500,-
 • In geval van invaliditeit: € 50.000,-
 • In geval van geneeskundige kosten: € 2.500,-
 • In geval van tandheelkundige kosten: € 5.000,-*

* De dekking voor de tandheelkundige kosten is slechts van kracht indien deze kosten niet verhaalbaar zijn bij een primaire verzekering. Dus de kosten dienen eerst geclaimd te worden bij de eigen zorgverzekeraar. Kosten kunnen gedeclareerd worden met originele facturen en de kopiepolis van de eigen verzekeringsmaatschappij.

Reis- en annuleringsverzekering: Voor alle leerlingen is een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht ten behoeve van leerlingen die deelnemen aan schoolreisjes, kamp of excursies.

7.8 Praktische informatie

7.8.1 Ziekte en doktersbezoek

Afspraken met dokter of tandarts kunnen het beste gemaakt worden na schooltijd. In ieder geval moet vóór 9.00 uur naar school gebeld worden als de leerling ziek is of toch een afspraak heeft onder schooltijd. Wij verzoeken ouders/verzorgers de leerling altijd op tijd bij de administratie af te melden. Het telefoonnummer is: 070 308 98 81.

7.8.2 De klachtenprocedure

Het Roemer Visscher College is onderdeel van Stichting Lucas Onderwijs, die een klachtenregeling heeft vastgesteld op haar website (Lucas Onderwijs – Klachtenregeling). Hierin staat beschreven hoe ouders/verzorgers en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen – of het nalaten daarvan – van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangt het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen docent en/of mentor. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de schoolleiding bij voorkeur de volgende stap.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht ter sprake kan brengen bij de contactpersonen van de vertrouwenspersoon ofwel bij de externe vertrouwenspersoon.

De contactpersonen van de vertrouwenspersoon zijn op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder/verzorger of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Zij beschikken over contactadressen en kunnen desgewenst begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De klachten worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de op schrift gestelde klacht bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De contactpersonen van de vertrouwenspersoon zijn mevr. L. Moussane en dhr. J. Boers.

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:

Landelijke Klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030 280 9590
[email protected]
www.onderwijsgeschillen.nl

Wanneer ouders/verzorgers of leerlingen vermoeden dat er sprake is van seksuele intimidatie kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspectie, telefoon 0900 111 31 11.

“In het belang van de leerlingen moeten ouders/verzorgers en school samenwerken”