Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 7 Communicatie

7.1 Directie Roemer Visscher College

Dhr. P. v. Poelgeest is directeur  van het Roemer Visscher College. Hij is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de school. Gezamenlijk met de teamleiders is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en om het gebouw.

In schooljaar 2021-2022 zijn op het Roemer Visscher College twee teamleiders actief: De teamleider van de onderbouw is mevr. P. Leenheers. Zij is verantwoordelijk voor het 1e en 2e leerjaar. De teamleider voor de bovenbouw is mevrouw N. Aydin. Zij is verantwoordelijk voor het 3e en 4e leerjaar.

De directie van de school is telefonisch te bereiken via de administratie van de school op telefoonnummer: 070 308 98 81.

7.2 Leerlingenraad

De school heeft een leerlingenraad waarin leerlingen zitten die door hun klasgenoten zijn gekozen. De leerlingenraad bespreekt met de schoolleiding de dagelijkse zaken op school en doet zonodig suggesties om zaken te verbeteren. Een medewerker van school begeleidt onze leerlingenraad.

7.3 Ouders

In het belang van de leerlingen moeten ouders en school samenwerken. Hoe hechter de samenwerking, hoe duidelijker de stimulans voor de leerling is. Het is fijn voor een leerling als de ouders weten hoe hij of zij er voor staat. Het is ook goed voor de school als ouders laten weten hoe ze over onze school denken.

7.3.1 De ouderraad

De school heeft een ouderraad, die de school gevraagd en ongevraagd van advies dient.

7.4 Privacy leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het reglement is te vinden op de website van de school.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we samen met externe deskundigen in het JES (zie 6.3). Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming. De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

7.5 Gebruik beeldmateriaal van leerlingen

Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen voor intern gebruik foto’s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto’s en video’s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor een wervingscampagne, in onze brochures, de schoolgids etc.

Om dit beeldmateriaal te mogen gebruiken (bijvoorbeeld op de website van de school), vragen wij bij de start van het nieuwe schooljaar ouders/verzorgers van leerlingen tot 16 jaar om toestemming. Als een leerling 16 jaar of ouder is, moet hij/zij zelf daarvoor toestemming geven. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen.

Video-opnames opleidingsschool

Onze school maakt deel uit van een netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs, twee lerarenopleidingen Hoger Beroepsonderwijs en twee universiteiten. Dit netwerk stelt zich ten doel om gezamenlijk docenten op te leiden. In het kader van opleidings- en professionaliseringsdoeleinden van deze docenten in opleiding, kunnen op de school video-opnamen worden gemaakt in klassen. Omdat hierbij mogelijk leerlingen in beeld komen, wordt voor het maken van deze video-opnamen door de school aan ouders toestemming gevraagd. Voor leerlingen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming kunnen geven. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt dat toestemming aan de ouders wordt gevraagd. Voor leerlingen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming kunnen geven. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt dat toestemming aan de ouders wordt gevraagd. Er worden alleen video-opnamen gemaakt van een leerling indien hier toestemming voor is verleend door ouder of leerling.

7.6 Medezeggenschapsraad

Het Roemer Visscher College heeft een actieve medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit afgevaardigden van leerlingen, ouders en medewerkers van de school. De MR vergadert gemiddeld eenmaal in de zes weken en is, samen met de directie en het personeel, verantwoordelijk voor de gang van zaken op de school.

7.7 Financiële zaken

7.7.1 Boekenfonds

Het Roemer Visscher College heeft een eigen boekenfonds. Dat wil zeggen dat de school de boeken inkoopt en uitleent aan de leerlingen. De boeken worden of als nieuwe boeken of als in goede staat verkerende gebruikte boeken ter beschikking gesteld. De boeken blijven eigendom van het boekenfonds van de school.

Omdat de boekenpakketten veel geld waard zijn en de school deze aan het eind van het schooljaar graag weer in goede staat terug wil ontvangen, wordt een waarborgsom in rekening worden gebracht. De borg wordt bij de start van de schoolcarrière van uw kind in rekening gebracht en blijft de gehele schoolcarrière staan. Aan het eind van de schoolcarrière zal, mits alle boeken zijn ingeleverd en eventuele schadenota’s zijn voldaan, de borg teruggestort worden op het bij ons bekende rekeningnummer.

U bent niet verplicht deze waarborgsom te betalen. U kunt op de “Overeenkomst Ouderbijdragen” aangeven of u de borg wel of niet wilt betalen. De overeenkomst vindt u via het digitale ouderportaal. Betaalt u de borg niet, dan geldt de bruikleenovereenkomst boekenpakket; deze kunt in het digitale ouderportaal terugvinden.

Voor de leerlingen van het Roemer Visscher College bedraagt de waarborgsom voor het boekenpakket € 30,-.

7.7.2 Ouder- en overige bijdragen

Ouderbijdragen: Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vragen we een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijblijvend. De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt € 85,-. Hieruit betalen wij zaken als:

  • Verzekeringskosten (ongevallenverzekering, reis- en annuleringsverzekering)
  • ICT kosten
  • Overige kosten (zoals een bijdrage voor het proefwerkpapier en kopieerkosten)
  • Bijdrage aan cultuuruitjes en projecten

Overige bijdragen: Naast de gratis leermiddelen zijn er ook nog leermiddelen die door de leerling zelf aangeschaft moeten worden. Deze leermiddelen en de bijdragen vindt u online in het digitale ouderportaal. Door deze leermiddelen collectief in te kopen, zorgt het Roemer Visscher College ervoor dat u goedkoper uit bent en dat alle leerlingen over dezelfde materialen beschikken. U bent niet verplicht om deze leermiddelen via school aan te schaffen, maar dit betekent wel dat u deze materialen dan zelf zal moeten aanschaffen. Overleg dan even met de docent aan welke eisen het materiaal moet voldoen.

Bijdrage opleiding Horeca: Als uw kind onze Horeca opleiding volgt, moet hij/zij verplichte (veiligheids-) kleding dragen. Deze kleding hoeft u maar één keer aan te schaffen.

Bijdrage opleiding Techniek: Als uw kind onze Techniek opleiding volgt moet hij/zij verplichte (veiligheids-) kleding dragen. Deze kleding hoeft u maar één keer aan te schaffen. Deze bijdrage wordt ook gebruikt om de leerlingen te voorzien van eigen materiaal. Zie bijlage 9.4 op pagina 30.

Niet in bezit van juiste leermiddelen? Is het kind niet in het bezit van de juiste leermiddelen (bijv. veiligheidskleding of materialen), dan kan de toegang tot de les geweigerd worden.

7.7.3 Woonachtig in Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk en in het bezit van een Ooievaarspas?

Is uw kind in het bezit van een Ooievaarspas? Dan kunnen zij met hun pas meedoen aan veel gezellige, gezonde en leerzame activiteiten (www.ooievaarspas.nl). Kijk op www.leergelddenhaag.nl inzake informatie over aanschaf van schoolspullen, een fiets of computer voor uw kind.

 

7.7.4 Verzekeringen via school

Het Roemer Visscher College heeft voor alle leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reis- en annuleringsverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering: Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staan van medewerkers en gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk een andere door school aangegeven plaats en omgekeerd. Voor zover nodig is de dekking eveneens van kracht tijdens stagewerkzaamheden en het rechtstreeks gaan van en komen naar de stageplaats.

Verzekerde bedragen ongevallenverzekering:

  • In geval van overlijden: € 12.500,-
  • In geval van invaliditeit: € 50.000,-
  • In geval van geneeskundige kosten: € 2.500,-
  • In geval van tandheelkundige kosten: € 5.000,-*

* De dekking voor de tandheelkundige kosten is slechts van kracht indien deze kosten niet verhaalbaar zijn bij een primaire verzekering. Dus de kosten dienen eerst geclaimd te worden bij de eigen zorgverzekeraar. Kosten kunnen gedeclareerd worden met originele facturen en de kopiepolis van de eigen verzekeringsmaatschappij. Voor alle leerlingen is een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht ten behoeve van leerlingen die deelnemen aan schoolreisjes, kamp of excursies.

7.8 Praktische informatie

7.8.1 Ziekte en doktersbezoek

Afspraken met dokter of tandarts kunnen het beste gemaakt worden na schooltijd. In ieder geval moet u vóór 9.00 uur naar school bellen als uw kind ziek is of toch een afspraak heeft onder schooltijd. Wij verzoeken u uw kind altijd op tijd bij de administratie af te melden. Het telefoonnummer is: 070 308 98 81

7.8.2 De klachtenprocedure

Het Roemer Visscher College heeft een klachtenregeling vastgesteld, die op de website gepubliceerd staat. Hierin staat beschreven hoe ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen – of het nalaten daarvan – van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel.

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangt het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen docent en/of mentor. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de schoolleiding bij voorkeur de volgende stap.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht ter sprake kan brengen bij de interne vertrouwenspersoon van school ofwel bij de externe vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder/verzorger of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Zij beschikken over contactadressen en kunnen desgewenst begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De klachten worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de op schrift gestelde klacht bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De interne vertrouwenspersoon is mevr. L. Moussane.

De externe vertrouwenspersoon van het Roemer Visscher College is als volgt bereikbaar:

Centrum voor vertrouwenspersonen Plus
Mevrouw L. Vermeulen en de heer A. de Leeuw
Van Pomerenvaart 25, 2497 WZ Den Haag
Tel: 070 260 00 32
info@cvp-plus.nl
www.cvp-plus.nl

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030 280 9590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Wanneer ouders of leerlingen vermoeden dat er sprake is van seksuele intimidatie kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspectie, telefoon 0900 111 31 11.

“In het belang van de leerlingen moeten ouders en school samenwerken”