Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 9 De Regeling school- en vakantietijden

9.1 Vakantieregeling

2021 - 2022
VakantiePeriode
Herfstvakantiemaa 18-10-2021 t/m vrij 22-10-2021
Kerstvakantievrij 24-12-2021 t/m vrij 07-01-2022
Voorjaarsvakantiemaa 28-02-2022 t/m vrij 04-03-2022
April/meivakantiemaa 25-04-2022 t/m vrij 06-05-2022
Hemelvaartdon 26-05-2022 en vrij 27-05-2022
Pinksterenmaa 06-06-2022
Zomervakantie 2021maa 18-07-2022 t/m vrij 19-08-2022

9.2 Verlof vanwege religieuze verplichtingen

Wanneer leerlingen plichten moeten vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof van één vrije dag. Leerlingen die hiervan gebruik willen maken, moeten in alle gevallen twee weken van te voren, door middel van een briefje van de ouders, hun afwezigheid melden bij de administratie.

9.3 Leerplichtwet

In Nederland kennen wij de leerplichtwet. Dit betekent dat alle leerlingen verplicht zijn naar school te gaan.

9.3.1 Volledige leerplicht

Leerlingen zijn volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun 5e verjaardag. De leerplicht duurt tot het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Na de volledige leerplicht geldt nog een kwalificatieplicht.

9.3.2 Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die:

  • nog geen achttien jaar zijn
  • nog geen startkwalificatie hebben behaald en
  • de volledige leerplicht achter de rug hebben

Een startkwalificatie geeft de minimale opleiding aan die een jongere nodig heeft om succesvol de arbeidsmarkt op te gaan. Zonder een startkwalificatie is een jongere een ‘voortijdig schoolverlater’. Een jongere heeft zijn of haar startkwalificatie behaald wanneer hij of zij minimaal een mbo2-, havo- of vwo-diploma heeft behaald. Een vmbo-diploma is derhalve géén startkwalificatie.

Jongeren zijn dus tot hun achttiende verjaardag (of tot het moment dat zij een startkwalificatie hebben behaald) kwalificatieplichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Hieronder vallen de vmbo-, havo-, en vwo-opleidingen in het voortgezet onderwijs (en de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs).

Om de leerplichtwet goed uit te voeren, heeft de school een absentieregistratie. Van elke leerling wordt dagelijks gecontroleerd of hij aanwezig is. Indien er geen bericht is van thuis, dan zal de mentor of de onderwijsassistent contact opnemen. Omdat afwezig zijn ook betekent dat een leerling lessen mist, willen wij graag elke leerling elke dag op school zien.

Door de leerplichtwet is de school verplicht langdurige afwezigheid te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze kan contact opnemen met thuis om te vragen waarom een leerling niet naar school komt en zal maatregelen treffen om te zorgen dat de leerling weer naar school kan komen. Vragen over de leerplichtwet kunt u stellen aan de mentor of aan de leerplichtambtenaar. Het adres en telefoonnummer:

Leerplicht Den Haag
Spui 70
Postadres: Postbus 12652
2500 DP Den Haag
telefoon: 070 353 54 54

9.4 Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om

Leerplicht heeft strenge regels voor verlof ingesteld. Wij kunnen daar als school niet van afwijken en zullen dat dus ook niet doen.

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

  • Verlof van maximaal 2 weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar. Een verklaring van de werkgever is verplicht. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de directeur.
  • Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee worden omstandigheden bedoeld van medische en/of sociale aard.

De regels voor dit verlof zijn zeer streng. Meestal worden vakantieverlofaanvragen afgewezen.

Verlof moet worden aangevraagd door middel van een formulier dat bij de administratie kan worden opgehaald. Dit formulier moet minstens twee weken van tevoren ondertekend worden ingeleverd.

“Uitgebreide ondersteuningsstructuur”